Metoda Kinetic Control jest mocno związana z fizjoterapią funkcjonalną, neurologią, ortopedią i rozwojem ruchowym. Trening i terapia nastawione są na rozwój prawidłowych schematów ruchowych zarówno u dziecka, młodego pacjenta jak i u osoby dorosłej czy sportowca. Terapeuta w analizie funkcjonalnej porównuje zdolności kognitywne pacjenta z zaburzeniami strukturalnymi i możliwościami funkcjonalnymi. Analiza i ocena dają fizjoterapeucie nowe perspektywy i możliwości optymalizacji funkcji, która została zaburzona na poziomie OUN jak i korygowania samej mechaniki aparatu ruchu. Terapeuci, którzy poznali koncepcję wykorzystują ją w codziennej pracy. Praca według Kinetic Control pozwoli rozszerzyć twój warsztat terapeutyczny jak i dalszej progresji z pacjentem. Poznasz jak rozpoznać błędy ruchowe związane z zaburzeniem struktury, funkcji, uwarunkowaniami antropometrycznymi, biomechanicznymi jak również środowiskowymi. Zrozumiesz jak należy interpretować i w miarę potrzeby klinicznej modyfikować funkcję twojego pacjenta.

Szkolenie obejmuje wprowadzenie do podstaw Kinetic Control. Zostanie szczegółowo omówiony system ruchu, jako źródło dysfunkcji i symptomów z nim związanych. Rozwinięta zostanie funkcjonalna klasyfikacja systemu mięśni wraz z typowymi wzorcami dysfunkcji w lokalnym (miejscowym) i globalnym systemie dla odcinka lędźwiowego i stawu biodrowego. Główną tematyką koncepcji jest mechanizm kontroli motorycznej zarówno segmentarnej na poziomie translacji jak i kontroli funkcjonalnego zakresu ruchu na poziomie całego odcinka.

Podczas tego modułu zostanie szczegółowo omówiona ocena oraz interpretacja zaburzeń motorycznych odcinka lędźwiowego i obręczy biodrowej. Zostanie przedstawiony szereg strategii reedukacji prawidłowego wzorca ruchowego pod kątem neurofizjologii jak i biomechaniki.

Koncepcja porusza problem dynamicznej dysfunkcji (stabilności stawu) opisując go, jako niekontrolowany ruchu (‘niestabilność’). Proces diagnostyki i oceny ruchu jest szczegółowo omawiany w oparciu o aktualne badania, dowody naukowe i kliniczną literaturę. Pomiędzy kręgosłupem lędźwiowym i stawem biodrowym istnieje ścisła zależność podczas czynności dnia codziennego. W związku z tym niezbędna jest ocena i interpretacja tych obszarów zarówno pod kątem funkcjonalnym jak i strukturalnym.

Podczas tego modułu zostanie omówiona ocena strukturalna i interpretacja tej oceny w relacji do występowania zaburzeń motorycznych odcinka lędźwiowego i stawu biodrowego. Dodatkowo zostanie zwrócona szczególna uwaga na wpływ zaburzeń struktury na funkcję oraz wpływ dysfunkcji na strukturę.

Rozumiejąc zasady oceny i korekcji dysfunkcji kontroli motorycznej jesteśmy w stanie skorygować istniejącą patologię. 

Kliniczne podejście oparte na praktycznym zastosowaniu aktualnych badań naukowych umożliwia stworzenie indywidualnej terapii korygującej mechaniczną dysfunkcję ruchu oraz uzyskać trwały efekt w OUN.  

Ruchy w obrębie odcinka lędźwiowego i bioder są zarówno anatomicznie, jak i biomechaniczne powiązane z wieloma mięśniami odpowiadającymi za wykonanie danego ruchu. Zatem niezbędna jest odpowiednia współpraca i równowaga w obrębie układu mięśniowo-powięziowego. Fakt ten jest coraz szerzej uwzględniany w literaturze naukowej, dostarczając klinicystom wielu cennych informacji. Oczywistym jest, że do funkcjonalnych ruchów niezbędny jest odpowiedni wzorzec rekrutacji mięśniowej w odniesieniu do mięśni jedno- i wielostawowych a także stabilizatorów i mobilizatorów. Występowanie zaburzeń we wzorcach rekrutacji mięśniowej jest powiązanej zarówno z miejscem jak i kierunkiem występowania bólu oraz z niekontrolowanym ruchem. W procesie oceny należy zwrócić uwagę zarówno na ocenę wydolności i efektywności pracy mięśnia ( w niskim i wysokim progu pobudliwości) jak i na odpowiednią elastyczność i długość mięśnia- co zostanie szczegółowo omówione podczas tego modułu. Kluczowe elementy:

 • wzorce ruchu i wzorce aktywacji synergistycznych grup mięśniowych oraz jak te zmiany wpływają na tworzenie się bólu, nawrót dolegliwości i zaburzenie funkcji
 • ocena efektywności stabilizatorów globalnych, które odpowiadają za kontrolę zakresu ruchu na poziomie odcinka lędźwiowego i biodra
 • rozwinięcie i udoskonalenie warsztatu dotyczącego powiązania pomiędzy zaburzeniami motorycznymi a wydolnością mięśniową
 • ocena zmniejszonej elastyczności i nadmiernej aktywacji ze strony mobilizatorów globalnych, które przyczyniają się do zaburzenia kontroli motorycznej odcinka lędźwiowego i biodra
 • powiązanie restrykcji z adaptacyjnymi kompensacjami oraz szereg strategii pomagających pacjentom odzyskać odpowiednią rekrutację i wydolność mięśniową, a także niezbędną długość i elastyczność, co poprawia stan funkcjonalny pacjenta
 • pojęcie ruchu i kontroli motorycznej
 • omówienie funkcjonalnej klasyfikacji mięśniowej z podziałem na:

  • stabilizatory lokalne
  • stabilizatory globalne
  • mobilizatory globalne 
 • trening neutralnej pozycji w stawie (w relacji do struktury i je zaburzeń) – indywidualizacja
 • zasada miejsca i kierunku NR
 • diagnostyka występujących mechanizmów bólowych
 • zasady testowania kontroli ruchu i stawianie klinicznej diagnozy dotyczącej NR (klasyfikacja zespołów)
 • kontrola kierunku ruchu w odcinku lędźwiowym:

  • zgięcie: obserwacja, ocena, diagnostyka i terapia „niestabilności” zgięciowej
  • wyprost: obserwacja, ocena, diagnostyka i terapia „niestabilności” wyprostnej
  • rotacja/ruchy niesymetryczne: obserwacja, ocena, diagnostyka i terapia „niestabilności” kierunku rotacji i zgięcia bocznego 
 • kontrola kierunku ruchu w stawie biodrowym: zgięcie, wyprost, rotacja zewnętrzna, rotacja wewnętrzna, przywiedzenie, odwiedzenie
 • przedstawienie typowych dysfunkcji odcinka lędźwiowego i stawu biodrowego
 • zasady reedukacji i optymalizacji kontroli ruchu oraz przywrócenia pełnej sprawności
 • kognitywny trening reedukacji kontroli ruchu- strategie i zastosowanie
 • dobór form reedukacji ruchu dla pacjentów/klientów – cele i priorytety
 • plastrowanie w celu wsparcia NR i odtwarzania kontroli motorycznej.
 • przegląd anatomii i funkcji mięśni odcinka lędźwiowego i biodra
 • omówienie funkcjonalnej roli mięśni oraz wpływu bólu na zaburzenie jego funkcji
 • wpływ ośrodkowego układu nerwowego na dysbalans mięśniowy
 • obserwacja, testowanie i ocena mięśni jednostawowych odcinka lędźwiowego i biodra pod kątem:     a) pracy koncentrycznej, potrzebnej do kontroli wewnętrznego zakresu ruchu     b) pracy ekscentrycznej, potrzebnej do kontroli funkcjonalnego zakresu ruchu (głównie rotacji)     c) niskiej, stałej aktywacji progu napięcia mięśni     d) progresji funkcji stabilności przez stopniową progresję obciążenia w terapii i ćwiczeniach
 • kontrola nierównowagi mięśniowej- elastyczność
 • techniki manualne wyhamowujące nadaktywną pobudliwość w globalnym systemie mięśni
 • dyskusja nad odpowiednim użyciem i aplikacją technik wydłużających tkankę łączną i miękką
 • przedstawienie, aplikacja i rozwinięcie RAH (restabilizacji aktywnie hamujące)
 • znaczenie i użycie technik na punktach spustowych dot. powięzi mięśniowych i neuromobilizacji
 • ocena długości i dominacji mięśni wielostawowych (obserwacja, test i ocena)
 • strategie postępowania terapeutycznego

Na koniec szkolenia fizjoterapeuta / lekarz / specjalista będzie w stanie:

 • Wprowadzenie do koncepcji Kinetic Control
 • Ocena ruchu odcinka lędźwiowego i biodra przez pryzmat zaburzeń kontroli motorycznej i zaburzeń struktury
 • Przedstawienie systemu oceny, rozumowania klinicznego i procesu reedukacji niekontrolowanego ruchu (NR), który pozwala na znaczne zmniejszenie ilości nawrotowych bóli odcinka lędźwiowego i biodra.
 • Przedstawienie efektywnych strategii reedukacji zespołów zaburzeń ruchowych w celu optymalizacji kontroli ruchu odcinka lędźwiowego i biodra oraz poprawy zdrowia i funkcji.

Poziom L1

 • nauczysz się jak ocenić wzorzec ruchowy
 • poznasz diagnostykę i interpretację relacji pomiędzy strukturą a kontrolą motoryczną
 • nauczysz się jak wykorzystać testy kontroli motorycznej w celu identyfikacji zaburzeń ruchu
 • dowiesz się jak postawić diagnozę dotyczącą zaburzeń kontroli ruchu (pod kątem miejsca i kierunku)
 • nabędziesz umiejętności identyfikowania u pacjentów przyczyn bólu i dysfunkcji w układzie ruchu
 • poznasz możliwy wpływ występowania zaburzeń ruchu na funkcję i objawy
 • pod koniec kursu będziesz w stanie zaprogramować proces reedukacji kontroli motorycznej w celu optymalizacji ruchu, pod kątem priorytetów pacjenta (sport vs pacjent bólowy)
 • dowiesz się jak programować ruch aby unikać nadmiernych przeciążeń, bólu i patologii zarówno w ujęciu terapii jak i profilaktyki

Poziom L2

 • omówienie anatomicznego podziału mięśniowego na stabilizatory globalne i mobilizatory oraz wpływu dysbalansu mięśniowego na niekontrolowany ruch w obrębie odcinak lędźwiowego i biodra
 • zrozumienie zmian fizjologicznych związanych z zaburzeniem wzorca aktywacji mięśni synergistycznych
 • omówienie różnic w rekrutacji jednostek motorycznych w zależności od progu pobudliwości: niski vs wysoki
 • przewidywanie zmian w długości i rekrutacji globalnych jednostawowych stabilizatorów i wielostawowych synergistycznych mobilizatorów w relacji do bólu i zaburzeń motorycznych odcinka lędźwiowego i biodra
 • testowanie i odtworzenie odpowiedniej rekrutacji mięśni stabilizatorów globalnych odcinka lędźwiowego i biodra
 • testowanie elastyczności mobilizatorów globalnych oraz omówienie techniki wyhamowania nadmiernej pobudliwości tej grupy mięśni w obrębie odcinka lędźwiowego i biodra
 • 2 x 3 dni / 6 dni – 48 godzin
Szkolenie trwa 6 dni – dwa zjazdy 3 dniowe
 • 30.03-01.04.2019 L1 + 17-19.05.2019 L2 | Katowice
 • Katowice / REVITA PARK – szczegóły już wkrótce
Zarejestruj się
 • 27-29.09.2019 L1 + 18-20.10.2019 L2 | Katowice
 • FIZJO-SPORT Centrum Fizjoterapii | ul. Podpromie 8/2a, 35-051 Rzeszów
Zarejestruj się
 • 11-13.10.2019 L1 + 08-10.11.2019 L2 | Poznań
 • Poznań – szczegóły już wkrótce
Zarejestruj się
2800zł – cena regularna
2700zł – cena promocyjna dla 10 pierwszych zgłoszeń 

UWAGA! Płatność rozłożona na raty.
1. Wpłata zaliczki 400zł
2. I dopłata 1600zł do 2 tygodni przed I-szym zjazdem
3. II dopłata 800zł (lub 700zł dla zgłoszeń objętych promocją) do 2 tygodni przed II-gim zjazdem

 • j. polski

dr Michał Hadała

Fizjoterapeuta, międzynarodowy instruktor Kinetic Control, Movement System Impairments, McConnell Institute

Główne zainteresowania Michała dotyczą tematów związanych z anatomią, biomechaniką i kinetyką aparatu ruchu. Przez wiele lat pracował w Walencji (Hiszpania), gdzie związany był ze sportem zawodowym i amatorskim. Od przeszło 15 lat szkoli fizjoterapeutów z metod terapeutycznych (Kinetic Control, Movement System Impairments, McConnell Institute, Prewencja Urazów) w różnych ośrodkach w Polsce i Hiszpanii podnosząc ich kwalifikacji zawodowe. Pomimo 20 letniego doświadczenie cały czas współpracuje i uczy się od wielu uznanych fizjoterapeutów: prof. Shirley Sahrmann, Jenny McConnell, Mark Comerford. Na co dzień pracuje z pacjentami w Centrum Fizjo-Sport w Rzeszowie. Jest autorem wielu publikacji naukowych. 

Szymon Gryckiewicz

Instruktor Kinetic Control, fizjoterapeuta

Pracuje jako fizjoterapeuta w Orvit Clinic w Toruniu. Ponadto współpracuje z zawodnikami z najlepszych klubów sportowych w regionie. W pracy ze sportowcami odpowiada głównie za prowadzenie treningu kontroli motorycznej i korekty dysfunkcji ruchowych. Rozwija swoje zainteresowania w zakresie analizy ruchu, biomechaniki oraz prewencji w sporcie uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych, publikując doniesienia naukowe i współpracując z ortopedami z regionu.

Szkolenia skierowane są do:

 1. fizjoterapeutów, osteopatów, chiropraktyków,
 2. lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej i ortopedów)
 3. studentów (od 3-go roku fizjoterapii).

Kurs zawiera zarówno część teoretyczną (25%) jak i praktyczną (75%). Proszę odpowiednio się przygotować do części teoretycznej szkolenia (przebranie)

OPINIE LEKARZY I FIZJOTERAPEUTÓW

OPINIE………………   kc-biodro-ledzwiowy-l1-fizjoX213

Pomóż swoim pacjentom poruszać się lepiej, czuć się lepiej i zrobić więcej

Dlaczego warto zrealizować ten moduł szkolenia z fizjoterapii?

 • Poznaj narzędzia niezbędne do przeprowadzenia pełnego procesu oceny i leczenia kontroli ruchu
 • Zdobądź jako fizjoterapeuta umiejętność identyfikowania u ich pacjentów przyczyn bólu i dysfunkcji w relacji do zaburzeń ruchowych
 • Spojrzyj na ruch, jako aspekt mający duże znaczenie w życiu pacjentów. Zobacz jak uniknąć przeciążeń związanych z ruchem, jak uniknąć bólu i patologii oraz jak wdrożyć skutecznie leczenie.